© 2010 - 2017 ANDROGEOS, spol. s.r.o.

  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

Lékařská prohlídka pomůže lékaři zhodnotit Váš celkový zdravotní stav.

 

Anamnéza

Lékař Vám bude klást otázky týkající se příznaků Vašeho onemocnění i jiných možných zdravotních problémů a onemocnění v rodině, aby mohl zhodnotit Váš celkový zdravotní stav. Dále ho bude zajímat, jaké léky trvale užíváte a jste-li alergický na určité medikamenty. Tyto informace mohou ovlivnit doporučení lékaře ohledně vaší následné léčby.

 

Tělesné vyšetření

Vyšetření konečníkem (digitální rektální vyšetření) je dostupné každému lékaři a má významnou roli zvláště v preventivním vyšetřování u mužů starších 50 let. Vyšetření provádíme nejčastěji v poloze na zádech s pokrčenými koleny zavedením ukazováku s gumovou rukavicí, jejíž povrch je potřen gelem nebo vazelínou, přes anální otvor do konečníku. Šetrně provedené vyšetření je prakticky nebolestivé, velmi krátké a obavy nemusí mít ani pacienti, kteří trpí hemeroidy. Prostata je dobře dosažitelná přes stěnu konečníku a lékař může posoudit její velikost, tvar a charakter. Prostata má být velikosti kaštanu, symetrická se žlábkem uprostřed, hladká, elastická, ohraničená proti okolí a nebolestivá. Jakákoliv odchylka od elasticity, hladkosti povrchu, ohraničení žlázy či mobility sliznice konečníku je podezřelá z karcinomu prostaty. Je však nutné si uvědomit, že takto lze vyšetřit jen asi 1/3 povrchu žlázy. Vyšetření není dostatečně spolehlivé pro diagnózu karcinomu prostaty a nelze je taktéž považovat za hlavní diagnostickou metodu pro zvětšenou prostatu. Slouží však jako užitečná metoda pro přibližné určení velikosti prostaty, která lékaři pomáhá při stanovení nejlepšího léčebného postupu.

 

Dotazník IPSS

Velikost prostaty není vždy ukazatelem závažnosti příznaků zvětšené prostaty. Objemná prostata může způsobovat jen malé potíže, zatímco jindy se při malé prostatě najdou i závažné příznaky. IPSS (International Prostate Symptom Score) je dotazník ke stanovení závažnosti příznaků. Otázky se týkají příznaků komplikujících vyprazdňování močového měchýře a jejich vlivu na kvalitu každodenního života. Nemocný při odpovědích na standardní otázky může dosáhnout celkem 35 bodů, přičemž za symptomatologii mírného stupně je považováno bodové rozpětí 0-7, příznaky středně těžké jsou kvalifikovány 8-19 body a příznaky těžké pak 20-35 body.

 

Uroflowmetrie

K orientačnímu zjištění, zda pacient trpí překážkou v dolních močových cestách, provádíme měření rychlosti průtoku moče - uroflowmetrii. Jde o močení do improvizovaného WC a následné vyhodnocení křivky, zobrazující průběh močení počítačem. Pacient se k vyšetření dostaví řádně zavodněn (alespoň půl litru minerálky nebo slabého čaje) a je požádán, aby se do přístroje (uroflowmetru) normálně vymočil. Poté lékaři sdělí, zda pozoroval jakékoli rozdíly proti normálnímu močení doma (rozpaky nebo stud při vyšetření mohou například vést k tomu, že při močení tlačí, nebo že moč zadržuje). Pokud tomu tak bylo, je třeba vyšetření zopakovat. Rychlost průtoku se počítá v mililitrech moče za vteřinu. Základem pro určení závažnosti obstrukce je většinou maximální průtok (označovaný jako Qmax). Qmax se také používá jako objektivní ukazatel pro posouzení úspěchu léčení (čím vyšší, tím lepší), i když se nemusí shodovat s tím, jak závažnost svých příznaků hodnotí sám pacient. Je třeba brát v úvahu věk vyšetřeného, protože se rychlost průtoku za normálních okolností s rostoucím věkem snižuje. Je třeba poznamenat, že zhoršení průtoku může být známkou jiné nemoci než BHP, například zúžení močové trubice, které může být i vrozené, nebo jiné obstrukce či slabosti svalů močového měchýře.

 

Sonografie prostaty

Vyšetření provádíme přes břišní stěnu (transabdominální přístup), nebo po zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (transrektální přístup)Ultrazvukové vyšetření umožňuje přesné zjištění velikosti a tvaru prostaty, je užitečné při plánování operace a rozhodování o správném léčení.

Sonografie zbytkové (reziduální) moče

Jedná se o vyšetření, při kterém sonograficky měříme zbytkovou (reziduální) moč po vymočení, tj. určujeme množství moče, které po vymočení zůstává v močovém měchýři. Množství zbytkové moče v měchýři, které činí 25 % nebo více jeho kapacity (v klinické praxi okolo 50-100 ml), ukazuje na nutnost zahájení intenzívní léčby.

 

Vyšetření moče

Vyšetření moče provádíme ke zjištění přítomnosti krve nebo infekce (zánětu). Zatímco u mladších mužů je infekce močových cest vzácná, u starších se objevuje častěji, zejména u mužů se zvětšenou prostatou.

 

Vyšetření ledvin

U mužů s příznaky zvětšené prostaty provádíme vyšetření z odběru žilní krve, při kterém stanovujeme koncentraci látky nazývané sérový kreatinin. Jeho hladina slouží jako ukazatel funkce ledvin.

 

Prostatický specifický antigen

Prostatický specifický antigen (PSA) je enzym produkovaný normálními i zhoubnými buňkami prostaty. Jeho naprostá většina je secernována do semenné tekutiny, kde zkapalňuje sperma. V séru je přítomen ve formě volné (freePSA) nebo vázané. Součet volného a vázaného PSA se nazývá celkové PSA (totalPSA). Index % freePSA (poměr freePSA/total PSA) umožňuje lépe odlišit nezhoubné a zhoubné onemocnění prostaty.

  • Index freePSA nad 25 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro nezhoubné zvětšení prostaty.

  • Index freePSA pod 10 % svědčí s vysokou pravděpodobností pro karcinom prostaty.

  • V zoně indexu freePSA 10-25 % se klinické nálezy překrývají.

Za normálních okolností je hladina PSA v séru pod 4 ng/ml a během 24 hodin je stálá. Jeho hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty. Vzestup PSA v séru mohou vyvolat všechna tři nejčastější onemocnění prostaty – karcinom prostaty, zvětšená prostata a zánět prostaty, dále pak operační výkony na prostatě, akutní zástava močení, masáž nebo biopsie prostaty, méně častěji i ejakulace. Na druhé straně běžné vyšetření konečníkem (digitální rektální vyšetření), nekomplikovaná cystoskopie, zavedení cévky do močového měchýře či transrektální sonografie hladinu PSA v naprosté většině případů nezvyšují. Finasterid, inhibitor 5-alfa reduktázy používaný v léčbě zvětšené prostaty, snižuje koncentraci PSA o 50 % v prvních 6 měsících léčby. Naproti tomu alfa-lytika hladinu PSA neovlivňují. Největší význam PSA spočívá v časném zjištění karcinomu prostaty. 20 % mužů s diagnostikovaným karcinomem prostaty má hodnotu celkového PSA v séru nižší než 4 ng/ml, v rozmezí od 4 do 10 ng/ml je pradvěpodobnost výskytu karcinomu prostaty 25 % a pokud PSA přesahuje 10 ng/ml stoupá nad 50 %. Senzitivitu i specificitu PSA pro karcinom prostaty zvyšují současná kombinace s vyšetřením konečníkem, standardizace k věku, stanovení PSA velocity (rychlost přírůstku PSA v časovém limitu), PSA denzity (PSA/objem prostaty) či výše zmíněná vyšetření frakce volného PSA (freePSA/totalPSA). PSA představuje nejlepší marker v současné onkologii. Zavedení rutinního měření PSA do klinické praxe na konci osmdesátých let znamenalo revoluci v diagnostice i léčbě karcinomu prostaty. Vyšetření PSA predikuje pravděpodobnost s jakou je karcinom ohraničený na žlázu a má mimořádný význam při dlouhodobém sledování nemocných s tímto onemocněním.

 

Cystoskopie

U některých pacientů se zvětšenou prostatou též provádíme (uretro)cystoskopii, zejména pokud uvažujeme o operaci nebo při podezření na jiné onemocnění močových cest - například zánět, zúžení močové trubice, rakovinu močového měchýře, kámen v močovém měchýři, na následky předchozí operace prostaty nebo když se v moči objeví krev. Při tomto vyšetření zavádíme do močové roury ohebnou (flexibilní) trubici, tvořenou vlákny vedoucími světlo (endoskop), což lékaři umožňuje přímo vidět dolní močové cesty. Lékař pak může zjistit přítomnost řady onemocnění a poruch, například zvětšení prostaty, obstrukci močové trubice nebo hrdla močového měchýře, neobvyklé anatomické změny nebo kameny močového měchýře. Toto vyšetření má svá rizika - i když se jedná o komplikace, které jsou mimořádné, může dojít k alergické reakci na anestetikum, k zanesení infekce do močových cest, krvácení nebo retenci (zadržení) moče.

VYŠETŘENÍ